ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 11 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ

Punjab
By Admin

Leave a Reply