ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ