ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੂਰਸੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab
By Admin

Leave a Reply