150 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ,ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ,3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ

nation
By Admin

Leave a Reply