2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ 

re
By Admin