1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਫ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ