ਬਾਇਓ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ