ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 62 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ , ਕੱਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤਾ …..

Punjab
By Admin

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

Leave a Reply