ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 13039 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡੀ : ਬਦਨੋਰ

Punjab
By Admin

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 13039 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡੀ : ਬਦਨੋਰ

Leave a Reply